Algemene Voorwaarden

Voor je liggen de kleine lettertjes van Brands Events. Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk en duidelijk. Lees de voorwaarden even aandachtig door, want er staan enkele belangrijke afspraken in over jouw (en onze) rechten en plichten.

Artikel 1 Contactgegevens
1. Brands Events is een (reis-)organisator gespecialiseerd in het aanbieden van (incentive) reizen en events.
Brands Events is gevestigd aan de Scharnerweg 122 in Maastricht.

Enkele lange nummers:
KvK: 72991801
Btw: NL002235222B02

Wil je iets vragen of gewoon even iets melden? Dan kan je via de volgende manieren contact opnemen met Brands Events:
Via e-mail: kyle@brands-events.nl Via telefoon: +31 6 55904485

Artikel 2 Leeswijzer
1. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. In deze leeswijzer kun je terugvinden wat er met deze begrippen wordt bedoeld:
● Brands Events: de organisator van reizen en events, zijnde een eenmanszaak gevestigd aan de Scharnerweg 122 in Maastricht (gebruiker van deze algemene voorwaarden);
● Deelnemer: de persoon namens wie de hoofdboeker een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt;
● Dienstverlener: een derde partij die Brands Events gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;
● Hoofdboeker: de hoofdboeker(s) die, namens alle deelnemers, de reis of het event boek(t)(en) en/of een overeenkomst sluit(en) of wens(t)(en) te sluiten met Brands Events of anderszins gebruikt wenst te maken van de diensten van Brands Events;
● Jij, je, jou(w): hoofdboeker en/of deelnemer;
● Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet (boek 7 titel 7A BW);
● Reiziger: (i) de wederpartij van de reisorganisator, (ii) degene ten behoeve van wie de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of (iii) degene aan wie

overeenkomstig artikel 7:506 BW de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen;
● Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg;
● We, wij, ons: Brands Events en jij.

Artikel 3 Pakketreis
1. Indien jij een pakketreis bij Brands Events hebt geboekt, kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Artikel 4 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brands Events aangeboden of met Brands Events overeengekomen reizen, events en bemiddeling, en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2. Het kan voorkomen dat we afwijkende of aanvullende afspraken willen maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.
3. Op een pakketreis zijn niet alleen deze algemene voorwaarden van toepassing maar ook de voorwaarden van de garantieregeling. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Brands Events gebruik van de garantieregeling van VZR garant. Klik hier om de garantieregeling in te kunnen zien. De garantie houdt, kort gezegd, in dat jij als reiziger ervan verzekerd bent dat jouw vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als Brands Events door financieel onvermogen de overeengekomen afspraken niet kan nakomen. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Brands Events niet worden verleend in geval van een pakketreis, kun je contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.
4. De afspraken opgenomen in deze voorwaarden doen niet af aan de rechten en plichten die Brands Events op basis van dwingende wet- en regelgeving heeft.
5. Het is mogelijk dat sommige diensten geen onderdeel uitmaken van de (pakketreis-) overeenkomst, omdat Brands Events als bemiddelaar optreedt. In zo’n geval gelden tevens de aparte voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener. Deze kunnen bij Brands Events worden opgevraagd. De bepalingen in deze voorwaarden die gericht zijn op pakketreizen en de bepalingen hierover die staan opgenomen in het BW zijn in dat geval niet van toepassing.

Artikel 5 Het aanbod van Brands Events
1. Een offerte van Brands Events wordt samengesteld op jouw initiatief, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van diensten van derden.
2. De aangeboden reis omvat uitsluitend de diensten en voorzieningen die in de offerte van Brands Events expliciet zijn opgenomen.
3. Indien er een kennelijke vergissing en/of verschrijving in het aanbod van Brands Events staat is Brands Events hier niet aan gebonden. Wanneer je hoort te twijfelen aan de juistheid van de prijs of het aanbod, dien je altijd navraag te doen bij Brands Events.
4. Brands Events kan er altijd voor kiezen om haar (online-)aanbod te veranderen. Zo kunnen de prijzen regelmatig door Brands Events worden gewijzigd. Het aanbod is daarom niet automatisch geldig voor toekomstige overeenkomsten.
5. Brands Events zorgt ervoor dat zij aan jou alle essentiële informatie verstrekt die zij volgens de wet moet verstrekken.
6. Een offerte van Brands Events is vrijblijvend. Dit betekent dat Brands Events, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, haar offerte kan herroepen. Brands Events herroept haar offerte zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na aanvaarding.

Artikel 6 Boeken voor deelnemers
1. Indien de hoofdboeker namens of ten behoeve van een of meerdere deelnemers een (pakketreis-)overeenkomst aangaat, is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. De deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. Indien de hoofdboeker namens of ten behoeve van anderen boekt, is de hoofdboeker ook verplicht om deze anderen alle relevante communicatie te verstrekken in verband met de reis en/of de overeenkomst. Zo dient de hoofdboeker bijvoorbeeld deze algemene voorwaarden te verstrekken. De hoofdboeker is bovendien verplicht om alle relevantie informatie en gegevens over de deelnemers voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst aan Brands Events kenbaar te maken.

Artikel 7 Informatie van derden
1. Brands Events is niet verantwoordelijk voor de inhoud van voorlichtings- en marketingmateriaal (zoals brochures, websites en foto’s) dat is opgesteld of uitgegeven door derden.

Artikel 8 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door jouw aanvaarding van het aanbod van Brands Events. Brands Events bevestigt zo snel mogelijk de totstandkoming van de overeenkomst.

2. Indien jij bepaalde voorkeuren en/of bijzondere wensen kenbaar maakt m.b.t. een reis (zoals een voorkeur voor een bepaalde zitplaats in het vliegtuig), zal Brands Events – indien mogelijk – rekening houden met deze voorkeuren. Brands Events kan echter nooit garanderen dat er aan de opgegeven voorkeur ook daadwerkelijk tegemoet wordt gekomen.
3. Een minderjarige mag geen reis boeken. Indien een minderjarige reist zonder dat de personen die het gezag hebben over deze minderjarige aanwezig zijn, dienen deze personen binnen 5 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen aan Brands Events. De overeenkomst komt in dit geval pas definitief tot stand nadat Brands Events deze verklaring heeft ontvangen.
4. Het is jou niet toegestaan om een boeking te maken bij Brands Events, onder een valse naam of met opgave van valse (contact-)gegevens. Doe je dit wel? Dan mag Brands Events de overeenkomst per direct opzeggen.

Artikel 9 Geen herroepingsrecht bij (pakket-)reizen
1. Een boeking van een (pakket-)reis is definitief. Jij hebt dus geen recht om de (pakketreis-)overeenkomst te herroepen, ook niet wanneer Brands Events als bemiddelaar optreedt.

Artikel 10 Gezondheidsinformatie
1. Het is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of er voor jouw bestemming (het land waar de reis zal plaatsvinden) bijzondere gezondheidsadviezen gelden. Zo kan het voorkomen dat een land bepaalde vaccinaties verplicht stelt. Voor meer gezondheidsinformatie kan je terecht bij de GGD, jouw huisarts of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 11 Reisdocumenten
1. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van alle noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, enzovoorts. Ga altijd ruim voor vertrek na of jouw reisdocumenten nog (lang genoeg) geldig zijn.
2. Indien jij de reis niet (of niet helemaal) kunt maken, omdat je een reisdocument mist of omdat het document niet aan alle vereisten voldoet, zijn de hiermee verband houdende gevolgen (en kosten) geheel voor jouw rekening.

Artikel 12 Verplicht verzekerd op pad
1. Heb jij een reis geboekt bij Brands Events? Dan ben jij verplicht om een persoonlijke reis- en annuleringsverzekering af te sluiten (met bergsportdekking in geval van een wintersportreis). Deze verzekering dient in ieder geval de medische kosten te dekken in

geval van repatriëring i.v.m. een medische noodzaak, ongeval, persoonlijk letsel, ziekte, overlijden en/of behandeling in een ziekenhuis.
2. Bij het boeken van een reis vragen we je om je verzekeringsinformatie ten behoeve van een snelle en adequate afhandeling in geval van een calamiteit.

Artikel 13 Informatie die jij moet verstrekken
1. Voor (of bij) het sluiten van de (pakketreis-)overeenkomst is het belangrijk om aan Brands Events alle informatie te verstrekken die relevant kan zijn voor het sluiten van de (pakketreis-)overeenkomst en/of de uitvoering van de overeenkomst. Denk daarbij aan:
● Jouw telefoonnummer;
● Jouw e-mailadres;
● Jouw voor- en achternaam (zoals vermeld op jouw paspoort);
● Eventuele bedrijfsnaam;
● Informatie over jouw lichamelijke of geestelijke gesteldheid, voor zover deze informatie relevant is voor een goede uitvoering van de reis;
● Informatie over jouw eventuele verminderde mobiliteit, zwangerschap of ziekte. Wees je ervan bewust dat jij zelf bij de luchtvaartmaatschappij dient na te gaan of je een medische verklaring nodig hebt om te mogen vliegen/reizen.
2. Ben je tekortgeschoten in jouw informatieplicht? Dan mag Brands Events ervoor kiezen om jou de (verdere) deelname aan de reis, te ontzeggen. Jij bent in dat geval verantwoordelijk voor alle hiermee gemoeide kosten.

Artikel 14 Reissom, prijswijziging
1. Reissom:
Alle door Brands Events vermelde prijzen gelden per persoon (tenzij er uitdrukkelijk iets anders staat vermeld). De vermelde reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze schriftelijk door Brands Events zijn gecommuniceerd.
2. Wijziging van de prijs:
Het kan voorkomen dat Brands Events de prijs van een (pakket-) reis verhoogt. Brands Events heeft dan ook het recht om de reissom, tot 20 dagen voor vertrek, te verhogen, als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof (of andere energiebronnen), belastingen, verhoging van vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden (zoals toeristenbelastingen) en/of wisselkoersen.
Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen zoals in dit kopje beschreven de kosten dalen.

3. Beëindigen:
Bedraagt de verhoging meer dan 8% van de reissom? Dan heb jij het recht om de (pakketreis-)overeenkomst te beëindigen en de door jou reeds betaalde bedragen terug te krijgen. Brands Events zal jou een redelijke termijn stellen waarbinnen je duidelijk moet maken of je de overeenkomst beëindigt of niet. Beëindig je de (pakketreis-) overeenkomst niet binnen deze termijn? Dan gaat Brands Events ervan uit dat je de prijsverhoging hebt aanvaard en kan je de (pakketreis-)overeenkomst niet meer op grond van dit artikel beëindigen.

Artikel 15 Betaling
1. Aanbetalingen:
Bij een geboekte reis kan een aanbetaling in rekening worden gebracht. Brands Events zal voor het sluiten van de reisovereenkomst aangeven op welke manier de (volledige) reissom moet worden betaald en binnen welke termijn.
2. Gevolgen niet-betaling:
Betaal je niet op tijd? Dan zal Brands Events je eraan herinneren dat je de betaling nog moet voldoen en geeft je hier nog veertien dagen de tijd voor. Als de aanvangsdatum van de reis binnen deze veertien dagen ligt, dan dien je de volledige reissom uiterlijk 24 uur voor de aanvangsdatum van de reis te hebben voldaan. Vanaf het moment dat je in verzuim bent, wordt er wettelijke rente berekend over het verschuldigde bedrag. Als jouw betaling, nadat je een herinnering hebt ontvangen van Brands Events, uitblijft, ben je de (buiten)gerechtelijke incassokosten die Brands Events moet maken, verschuldigd. Die kosten worden bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 16 Vervanging van een deelnemer
1. Een deelnemer kan aan Brands Events vragen om zich door een ander te laten vervangen voor de reis. De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing:
● Je dient een verzoek tot vervanging uiterlijk 7 dagen voor vertrek in, althans zo tijdig dat Brands Events de nodige handelingen kan verrichten die nodig zijn om de vervanging in orde te maken;
● De vervanger voldoet aan alle voor de (pakketreis-)overeenkomst geldende voorwaarden. Goed om te weten: indien een vliegticket onderdeel is van de overeenkomst, is overdracht van het vliegticket vaak niet mogelijk. Dit betekent dat overdracht van de volledige reis dikwijls slechts mogelijk is indien – op jouw kosten
– een nieuw vliegticket wordt geboekt;
● De vervanger wordt aangedragen door de hoofdboeker.
2. Vervanging is alleen mogelijk voor zover de (algemene) voorwaarden van de desbetreffende dienstverleners van Brands Events dit toestaan.

3. De deelnemer en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele extra kosten (zoals wijzigingskosten) die het gevolg zijn van de vervanging.

Artikel 17 Annulering door jou
1. Annuleringskosten:
Je kunt de (pakketreis-)overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Brands Events brengt dan wel de volgende annuleringskosten in rekening, tenzij iets anders is afgesproken:
● Tot 12 weken voor de dag van vertrek is 25% van de reissom verschuldigd (oftewel: het aanbetalingsbedrag);
● Vanaf 12 weken tot en met 31 dagen voor vertrek is 50% van de reissom verschuldigd;
● Bij annulering vanaf 30 dagen voor vertrek en later is de volledige reissom (100%) verschuldigd.
Bij annulering van een accommodatie geldt naast de gebruikelijke kosten van geboekt vervoer plus afgesloten verzekeringen de volgende vaste staffel aan annuleringskosten:
● Tot 16 weken voor de dag van vertrek is 25% van de reissom verschuldigd; (i.e. het aanbetalingsbedrag);
● Vanaf 16 weken tot en met 31 dagen voor de dag van vertrek is 90% van de reissom verschuldigd;
● Vanaf 30 dagen voor de dag van vertrek is 100% van de reissom verschuldigd.
De reiziger is gerechtigd om het gehuurde ski- en/of snowboardmateriaal en/of de geboekte skipas te annuleren. Bij annulering door de reiziger gelden de volgende annuleringskosten:
● tot 14 dagen voor de dag van vertrek is 15% van de totale huursom van het gehuurde ski- en/of snowboardmateriaal en/of 15% van de totale koopsom van de skipas verschuldigd;
● vanaf 14 dagen voor de dag van vertrek is 100% van de totale huursom van het gehuurde ski- en/of snowboardmateriaal en/of 100% van de totale koopsom van de skipas verschuldigd.
Brands Events zal na kennisgeving van de annulering een annuleringsnota opmaken met inachtneming van het bepaalde in onderhavig artikel. De door de deelnemer reeds verrichte betalingen worden verrekend met de aan de Brands Events eventueel verschuldigde annuleringskosten.

Voor vliegtickets geldt dat de (annulerings-)voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing zijn. Deze voorwaarden kun je bij Brands Events opvragen.
Als voor of tijdens het sluiten van de (pakketreis-)overeenkomst een annuleringsbepaling van toepassing is verklaard door Brands Events voor een onderdeel van de reis, heeft deze annuleringsbepaling voorrang op dit artikel en gelden de voor dit onderdeel van de reis specifiek van toepassing zijnde bepalingen.
2. Hoe annuleer je?:
Je dient schriftelijk te annuleren. Dat kan je bijvoorbeeld doen door een e-mail te sturen naar kyle@brands-events.nl. De datum van ontvangst, geldt als moment van annulering. Indien een annulering Brands Events bereikt na 17:00 uur (of in het weekend), wordt deze geacht te zijn verstuurd op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 18 Reis wijzigen
1. Wil je als reiziger (een deel van) de reisovereenkomst wijzigen? Dan kan je dit tot uiterlijk 2 weken voor vertrek schriftelijk aanvragen via Brands Events. Binnen 2 weken voor vertrek is wijzigen niet mogelijk. Brands Events is niet verplicht om een wijzigingsverzoek te accepteren. De wijzigingskosten bedragen € 25,- per wijziging. Voor bijboekingen worden geen extra kosten berekend.

Artikel 19 Wijzigen van de reis door Brands Events
1. Kleine wijzigingen:
Brands Events mag ervoor kiezen om de (pakket-)reisovereenkomst, voor aanvang van de reis, eenzijdig te wijzigen voor zover het kleine (niet-ingrijpende) wijzigingen betreft. Een kleine wijziging is bijvoorbeeld het wijzigen van een excursie. Brands Events stelt jou hiervan per e-mail op de hoogte.

2. Grote wijzigingen:
Brands Events mag ervoor kiezen, indien zij dit noodzakelijk acht, om voor aanvang van de reis deze op ingrijpende punten te wijzigen (‘grote wijzigingen’). Brands Events stelt jou daarvan per e-mail op de hoogte. In deze e-mail wordt ook aan jou gevraagd of:
a) je de voorgestelde grote wijziging wilt accepteren, of;
b) de (pakketreis-)overeenkomst kosteloos wilt annuleren.
Indien een wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de reis verminderen, heb jij natuurlijk recht op een passende prijsverlaging. Hier is Brands Events altijd eerlijk over.
Jij dient – bij grote wijzigingen – op tijd te laten weten of je de wijziging accepteert of de (pakketreis-)overeenkomst wilt annuleren. Brands Events stelt hiervoor een redelijke

termijn. Binnen deze termijn dien jij jouw beslissing te laten weten aan Brands Events. Doe je dit niet? Dan geldt de wijziging als aanvaard en kan je niet meer kosteloos annuleren.
3. Terugbetaling reissom:
Heb jij besloten om de (pakketreis-)overeenkomst te annuleren vanwege een grote wijziging? Dan krijg jij de reeds voldane vergoeding binnen 14 dagen terug.
4. Passende prijsverlaging:
Als jij op grond van dit artikel recht hebt op een passende prijsverlaging, geldt deze verlaging alleen voor die periode waarin er sprake was van non-conformiteit. Jij hebt trouwens geen recht op een eventuele prijsverlaging als de non-conformiteit aan jou is toe te rekenen. Dat is ook best logisch, toch?

Artikel 20 Annulering door Brands Events voor aanvang reis
1. Minimumaantal deelnemers:
Voor sommige reizen van Brands Events geldt een minimumaantal deelnemers. Dit betekent dat de reis pas doorgaat als het minimumaantal deelnemers is behaald. Indien er een minimumaantal deelnemers geldt, staat dit aantal aangegeven in het aanbod van Brands Events. Zijn er te weinig deelnemers voor de geboekte (pakket-)reis? Dan zal Brands Events jou daar natuurlijk van op de hoogte stellen. In dat geval mag Brands Events de (pakketreis-)overeenkomst annuleren (ofwel, beëindigen), zonder dat dit leidt tot een verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Brands Events stelt jou hiervan uiterlijk 14 dagen voor vertrek op de hoogte. Brands Events kan jou een alternatieve reis aanbieden. Je bent niet verplicht om deze alternatieve reis te accepteren.
Indien jij al een (aan-)betaling hebt gedaan en de alternatieve reis niet accepteert, krijg jij de betaalde reissom van Brands Events uiterlijk binnen 14 dagen terug.
2. Annulering bij bijzondere omstandigheden:
Brands Events kan ervoor kiezen de (pakketreis-)overeenkomst te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, als Brands Events de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat het niet (langer) veilig is op de bestemming.
Brands Events kan jou een alternatieve reis aanbieden. Je bent niet verplicht om deze alternatieve reis te accepteren.
Indien jij al een (aan-)betaling hebt gedaan, krijg jij de betaalde reissom van Brands Events uiterlijk binnen 14 dagen terug.
Brands Events mag jou, bij het annuleren van de (pakket-)reis, een voucher aanbieden als alternatief voor de terugbetaling. Je mag deze voucher altijd weigeren. In dat geval heb je alsnog gewoon recht op terugbetaling van jouw reissom.

Artikel 21 Uitvoering van de reis
1. Reisduur:
De reisduur staat aangegeven in de offerte van Brands Events.
2. Risico’s van reizen:
Je kiest bij Brands Events voor een (incentive) reis, soms met een avontuurlijk randje. Aan een reis zitten natuurlijk altijd zekere risico’s verbonden. Je erkent en accepteert dit.
3. Wijziging in het reisschema:
Het kan voorkomen dat Brands Events, door (weers-)omstandigheden, het reisschema moet aanpassen.
4. Conformiteit:
Brands Events is volgens de wet verplicht de (pakketreis-)overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die jij redelijkerwijs – op grond van de overeenkomst – mag hebben.

5. Jouw klachtplicht & oplossingen:
Ben je van mening dat (een onderdeel van) de reis niet volgens de afspraken wordt uitgevoerd? Dan moet je Brands Events hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen (zie artikel 25). Brands Events zal dan voor een oplossing zorgen, tenzij dit onmogelijk is of dit in redelijkheid niet van Brands Events kan worden gevraagd.
6. Alternatieve reis:
Indien omstandigheden ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van de reis niet meer kan worden uitgevoerd zoals vooraf overeengekomen, zal Brands Events jou, zonder extra kosten in rekening te brengen, een alternatief aanbieden. Als het alternatief van lagere kwaliteit is, heb jij recht op een verlaging van de prijs. Let wel, je hebt geen recht op prijsverlaging indien de non-conformiteit aan jou is toe te rekenen.
7. Prijsverlaging:
Als jij op grond van dit artikel recht hebt op een passende prijsverlaging, geldt deze verlaging alleen voor die periode waarin er sprake was van non-conformiteit. Jij hebt trouwens geen recht op een eventuele prijsverlaging als de non-conformiteit aan jou is toe te rekenen.
8. Beëindiging:
Als je de alternatieve reis niet wilt accepteren, mag je er ook voor kiezen om de (pakketreis-)overeenkomst, zonder betaling van annuleringskosten, te beëindigen.

9. Dienstverleners:
Voor zover Brands Events namens jou, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verplichtingen tegenover derden (in het bijzonder dienstverleners), is aangegaan, ben je daaraan gebonden.

Artikel 22 Hulp en bijstand
1. Wanneer je tijdens de reis in problemen komt, is Brands Events in dat geval verplicht om jou praktische hulp en bijstand te bieden, zoals het verstrekken van informatie over de plaatselijke autoriteiten of gezondheidsdiensten.
2. Indien de moeilijkheden door jouw opzet of nalatigheid zijn ontstaan, komen de door Brands Events gemaakte kosten voor hulp en bijstand voor jouw rekening.

Artikel 23 Aansprakelijkheid van Brands Events
1. Iedere aansprakelijkheid van Brands Events m.b.t. pakketreizen is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij er sprake is van letselschade, overlijdensschade of schade die is veroorzaakt door opzettelijk of nalatig handelen van Brands Events. Brands Events is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst met de desbetreffende dienstverlener, wanneer Brands Events optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar. Indien Brands Events zelf toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van de overeenkomst wanneer Brands Events optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar en jij – als consument zijnde – daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Brands Events wordt uitgekeerd behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten: aansprakelijkheid voor schade geleden door niet-consumenten wordt door Brands Events uitgesloten.
2. Mocht Brands Events aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade, dan staat het Brands Events vrij om zich te beroepen op een beperking (of uitsluiting) van de aansprakelijkheid zoals geregeld in internationale verdragen en/of EU-verordeningen.
3. Jij hebt geen recht op schadevergoeding voor schade die jij oploopt als gevolg van non-conformiteit, indien de non-conformiteit te wijten is aan:
● Jou;
● Derden die niet direct bij de uitvoering van de (pakketreis-)overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet voorzien of voorkomen kon worden;
● Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
4. Brands Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van medereizigers.
5. Brands Events is niet aansprakelijk voor jouw schade indien die gedekt wordt door verzekeringen (zoals reis- of annuleringsverzekeringen).

6. De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering of claim tot schadevergoeding m.b.t. pakketreizen is 2 jaar. De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering of claim tot schadevergoeding m.b.t. overige diensten is 12 maanden.
7. Het kan voorkomen dat Brands Events voor dezelfde gebeurtenis zowel schade of compensatie verschuldigd is op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen (zoals de Verordening (EG) nr 261 / 2004 betreffende compensatie en bijstand aan luchtreizigers) als uit hoofde van de pakketreis-overeenkomst. In een dergelijke situatie wordt de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van de internationale verdragen of EU-verordeningen, in mindering gebracht op de verschuldigde schade en/of prijsverlaging die voortvloeit uit de pakketreis-overeenkomst.

Artikel 24 Jouw aansprakelijkheid & verplichtingen
1. Eigendommen:
Het is belangrijk dat je goed omgaat met jouw eigendommen en die van anderen. Veroorzaak jij tijdens de reis schade aan eigendommen van jou of derden (denk aan medereizigers, accommodatieverschaffers of gidsen)? Dan is Brands Events voor deze schade niet aansprakelijk. Jij bent zelf aansprakelijk voor alle schade die je toebrengt aan eigendommen van jezelf of derden en je dient de kosten te vergoeden die derden moeten maken als gevolg van jouw handelen.
2. Huisregels:
Je dient je aan de huisregels van Brands Events te houden. De huisregels houden in ieder geval in dat jij je medereizigers niet hindert, geen overlast veroorzaakt en alle aanwijzingen van Brands Events en dienstverleners opvolgt. Jij bent aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de huisregels door jouzelf of personen waar je verantwoordelijk voor bent. Bovendien heeft Brands Events het recht de verdere deelname aan de reis te ontzeggen, wanneer jij je, nadat je gewaarschuwd bent door Brands Events, nog steeds niet aan de huisregels houdt.
3. Conditie:
(Wintersport-)reizen kunnen best inspannend zijn. Jij dient dan ook te beschikken over de voor de reis vereiste conditie en ervaring. Jij dient zelf in te schatten of jouw conditie op het vereiste niveau is.
4. Uitrusting:
Jij dient er zelf voor te zorgen dat je beschikt over een juiste en goedwerkende uitrusting voor de reis, tenzij we schriftelijk iets anders hebben afgesproken. Als je niet in het bezit bent van een goede uitrusting dien je dit bij Brands Events tijdig aan te geven.

Artikel 25 Heb je een klacht?
1. Klachten ter plaatse melden:
Indien je een klacht hebt over de non-conforme uitvoering van de overeenkomst, is dat natuurlijk heel vervelend. Je dient jouw klacht wel op de plaats van bestemming, zo spoedig mogelijk, te melden bij Brands Events of de desbetreffende dienstverlener (zoals een gids). Indien de klacht niet ter plaatse is afgehandeld, heb jij nog 2 maanden na beëindiging van de overeenkomst of na de gebeurtenis waar de klacht uit voortvloeit, de tijd om de klacht in te dienen bij Brands Events. Je dient de klacht per e-mail aan Brands Events te communiceren.
2. Niet op tijd geklaagd?
Als je niet op tijd hebt geklaagd, kan dit invloed hebben op de hoogte van een eventuele schadevergoeding of prijsverlaging. Klachten die niet op tijd zijn ontvangen, worden door Brands Events niet meer behandeld, tenzij dit niet redelijk zou zijn gezien de omstandigheden van het geval.
3. Reactie op klacht:
Brands Events zal binnen 14 dagen nadat zij de klacht heeft ontvangen een reactie geven.

Artikel 26 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden, het aanbod van Brands Events en de overeenkomst (en de uitvoering daarvan) met Brands Events is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
2. Mocht er sprake zijn van een geschil, dan zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Artikel 27 Tot slot
1. Mocht de bevoegde rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.
2. Alle derden (zoals dienstverleners) die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, kunnen zich jegens jou beroepen op hetgeen in de offerte en deze algemene voorwaarden staat (met inbegrip van exoneraties).

Aanvullende voorwaarden events
Specifieke bepalingen bij eventorganisatie
1. Indien de werkzaamheden van Brands Events betrekking hebben op (het bieden van ondersteuning bij) de organisatie van een event voor de opdrachtgever, zijn de bepalingen in deze aanvullende voorwaarden – onverminderd het bepaalde in de rest van deze algemene voorwaarden – van toepassing. Bij strijdigheid tussen een bepaling uit deze aanvullende voorwaarden en een bepaling uit een ander artikel in deze algemene voorwaarden, heeft de bepaling uit de aanvullende voorwaarden voorrang.
2. Alle door Brands Events vermelde prijzen gelden per persoon (tenzij er uitdrukkelijk iets anders staat vermeld). De vermelde prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze schriftelijk door Brands Events zijn gecommuniceerd. Tenzij iets anders is vermeld, is de betalingstermijn voor facturen 14 dagen. Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening. Bij niet tijdige betaling worden incassokosten en de wettelijke rente in rekening gebracht na het verstrijken van de betalingstermijn.
3. De overeengekomen vergoeding is exclusief reis-en verblijfkosten en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de opdracht. Alle kosten die verband houden met het inschakelen van derden worden doorbelast aan de opdrachtgever. Indien de aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten voor Brands Events toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Brands Events te allen tijde gerechtigd deze kosten aan jou door te berekenen.
4. Het vooraf door jou opgegeven aantal deelnemers aan het event is bindend en kan slechts met de instemming van Brands Events worden gewijzigd.
5. Brands Events is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers aan, of bezoekers van, het event.
6. Je zult voor eigen rekening en risico zorgdragen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar het event wordt uitgevoerd (waaronder, doch niet beperkt tot, de veiligheid voor deelnemers en medewerkers).
7. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke toestemming, vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van het event, alsmede het doen van onderzoek hiernaar. Het ontbreken van de noodzakelijke toestemming, vergunningen en/of ontheffingen ontslaat je niet in het nakomen van jouw (betalings)verplichtingen jegens Brands Events.
8. Brands Events zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet

van toepassing. Brands Events is bovendien niet aansprakelijk voor bij de uitvoering van de opdracht betrokken hulppersonen. Brands Events is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens jou te aanvaarden.
9. Je staat ervoor in dat met het event niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften. Je vrijwaart Brands Events van alle aanspraken ter zake, zoals, maar niet beperkt tot, boetes en dwangsommen.
10. Je dient alle relevante informatie en gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Brands Events te verstrekken.
11. Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen welke door Brands Events ter beschikking zijn gesteld, ben je verplicht deze in dezelfde staat weer aan Brands Events op te leveren.
12. In aanvulling op de vorige bepaling in dit artikel is Brands Events nimmer aansprakelijk voor onjuist of ondeskundig gebruik van door Brands Events ter beschikking gestelde goederen en/of materialen.
13. Brands Events is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of materialen die door jou aan Brands Events ter beschikking zijn gesteld. Je dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen.
14. Je bent zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de uitgenodigde en/of ingeschakelde derden die bij het event zijn betrokken (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers van een event).
15. In aanvulling op het voorgaande ben je aansprakelijk voor iedere schade, door welke oorzaak dan ook, in verband met het event, toegebracht door derden aan:
a. Jou, (andere) bezoekers of jouw opdrachtnemers of door jou ingeschakelde derden en/of hun zaken;
b. Brands Events, of haar opdrachtnemers en/of hun zaken;
c. De locatie (en toebehoren) van het event en alle (overige) goederen die zich in verband met het event op de locatie bevinden.

16. Indien de aanvang of voortgang van het event wordt vertraagd door factoren waarvoor jij verantwoordelijk bent, dien je alle schade die daardoor ontstaat te vergoeden, onverminderd jouw betalingsplicht van de volledige prijs en reeds gemaakte kosten.
17. Indien je de overeengekomen opdracht gedeeltelijk of geheel wenst te annuleren, zullen we nadenken over een mogelijke vervanging van de opdracht, bijvoorbeeld op een andere datum, waardoor wederzijds zo min mogelijk schade en kosten ontstaan. Schade die het gevolg is van de verplaatsing is voor jouw rekening.

18. Indien jij de opdracht annuleert zonder dat de in het vorige lid van dit artikel bedoelde vervanging wordt overeengekomen, zal Brands Events nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen bedragen, dan wel tot enige schadevergoeding. Brands Events behoudt zijn aanspraak op betaling van declaraties en facturen van tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
19. Annulering moet schriftelijk worden gedaan.
20. Klachten over het event dienen bij voorkeur op de dag(en) zelf te worden gemeld, maar uiterlijk binnen 7 dagen nadat het event heeft plaatsgevonden.
21. Mocht Brands Events toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, dan is zij nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (zoals schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.). De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Brands Events wordt uitgekeerd, en wanneer de verzekering niet tot uitkering overgaat de factuurwaarde van de opdracht.

Nederlands English